ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ชุดมหาจักรีสิรินธร

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญแก่การพัฒนาศักยภาพของเด็ก เพราะเด็กคือทรัพยากรที่สำคัญยิ่ง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของประเทศในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีโภชนาการและสุขภาพที่ดี มีความรู้ การงานอาชีพ และความซื่อสัตย์สุจริต รักษาดูแลทรัพยากรของส่วนรวม ทรงใช้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาให้เด็กมีคุณสมบัติดังกล่าว ภายใต้ชื่อ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน