ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ทูลกระหม่อมอาจารย์ ชุดมหาจักรีสิรินธร

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะเป็นครูตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เมื่อเจริญพระชันษาเข้าสู่วัยทำงาน ทรงสนพระทัยที่จะเลือกอาชีพครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ ทรงเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบก ประจำการในตำแหน่งอาจารย์กองวิชาการกฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2523 เพื่อทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและสังคมวิทยา และได้เสด็จฯ นำลูกศิษย์ไปทัศนศึกษาตามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดีสำคัญที่มีอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ทรงฝึกฝนให้ลูกศิษย์รู้จักคิด รู้จักถาม รู้จักค้นคว้าและรู้จักวิเคราะห์และวิจารณ์ด้วยตนเองอยู่เสมอ