ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: พิพิธสิรินธร ชุดมหาจักรีสิรินธร

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชกระแสและพระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมศิลปากรพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ ทั้งด้านการจัดการโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์ที่จัดเก็บและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน รวมทั้งการศึกษาและฟื้นฟูงานด้านการอนุรักษ์ และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งล้วนเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจและยังประโยชน์แก่พสกนิกรหลากวัยหลายอาชีพ