ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: น้ำพระทัยไร้พรมแดน ชุดมหาจักรีสิรินธร

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

โครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ขยายการดำเนินการไปหลายประเทศในทวีปเอเชีย อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มองโกเลีย ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต จนเกิดสัมฤทธิผลเป็นที่ประจักษ์และได้รับความชื่นชมจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โครงการอาหารโลก (World Food Program) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อร่วมกันสร้างความเสมอภาค และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้อย่างยั่งยืน