ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: 540 เคมี

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือปฏิบัติการเคมีเชิงฟิ สิกส์เล่มนี้มีทั้งหมด 16 การทดลอง ในเล่มมีการปรับเพิ่มคำถามก่อน
การทดลองและปรับปรุงคำถามท้ายการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา การจัดทา หนังสือเล่มนี้สำเร็จลง
ได้ด้วยความร่วมมือจากหลายๆท่าน ทั้งจากอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์และเจ้าหน้าที่
นักวิทยาศาสตร์ของทางภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง รวมทั้งคำติชมและข้อเสนอแนะดี ๆ จากนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่เป็นอาจารย์
ผู้ช่วยสอนและจากนักศึกษาที่ใช้หนังสือนี้ประกอบการทำปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ ในโอกาสนี้ผู้เขียน
ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้การจัดทา หนังสือเล่มนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ เนื่องจากการ
จัดพิมพ์หนังสือปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เล่มนี้ เป็นการจัดพิมพ์และเผยแพร่ครั้งแรกในรูปแบบหนังสือ ซึ่ง
เนื้อหาบางส่วนอาจจะยังไม่สมบูรณ์หรืออาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง ทั้งนี้ผู้เขียนยินดีจะรับคา เสนอแนะจาก
ผู้อ่าน และจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้หนังสือปฏิบัติการเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น